معرفی دانشکده

ریاست دانشکده: دکتر شروین سعادت
تحصیلات: دکتری تخصصی Ph.D

رشته تحصیلی: فیزیک

مرتبه علمی: استادیار