معرفی دانشکده

ریاست دانشکده: دکتر محمود علیزاده
تحصیلات: دکتری تخصصی Ph.D

رشته تحصیلی: ریاضی محض

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: alizadeh@iauahvaz.ac.ir

Google Scholar