کارشناسان آزمایشگاه

ردیف

عنوان

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی

1

کارشناس آزمایشگاه فیزیک حرارت

محمدرضا مالکی

کاردانی

فیزیک

2

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

محمدرضا مالکی

کاردانی

فیزیک

3

آزمایشگاه فیزیک پایه 3

مریم جامعی

کارشناسی ارشد

فیزیک اتمی- مولکولی

4

آزمایشگاه فیزیک اپتیک و مدرن

مریم جامعی

کارشناسی ارشد

فیزیک اتمی- مولکولی

5

کارگاه چاپ سیلک

ناصر خیرخواه

کارشناسی

زبان فرانسه

6

آزمایشگاه شیمی عمومی

مصطفی جعفر زاده

کارشناسی

زمین شناسی

7

آزمایشگاه تحقیقاتی

حامد احمدی

کارشناسی

شیمی

8

آزمایشگاه شیمی آلی و تجزیه

مجتبی توحیدی

کارشناسی

تربیت بدنی