مدیر گروه

دکتر قدرت اله رستمی پایدار

تحصیلات : دکتری تخصصی Ph.D

رشته تحصیلی : زمین شناسی

مرتبه علمی: استادیار

Rostamigsi2006@yahoo.com