مدیر گروه

دکتر آذرنوش گیلانی

تحصیلات : دکتری تخصصی Ph.D

رشته تحصیلی : هنر، فلسفه هنر

مرتبه علمی: استادیار

 Azarnoosh.gilani@yahoo.com