مدیر گروه

دکتر بهناز بابائی مراد

تحصیلات : دکتری تخصصی Ph.D

رشته تحصیلی : شهرسازی

مرتبه علمی: استادیار

behnazbabaeimoradi@gmail.com