مدیر گروه

دکتر مصطفی مسعودی نژاد

تحصیلات : دکتری تخصصی Ph.D

رشته تحصیلی : معماری

مرتبه علمی: استادیار

Mostafa_masoudinejad@yahoo.com