مدیر گروه

دکتر ندا حسن زاده

تحصیلات : دکتری تخصصی Ph.D

رشته تحصیلی : شیمی آلی

مرتبه علمی: استادیار

Nhzadeh_212@yahoo.com