مدیر گروه

 دکتر فرشین هرمزی نژاد

تحصیلات: دکتری تخصصی ph.D

رشته تحصیلی: آمار کاربردی

مرتبه علمی: استادیار

 hormozi-nejad@iauahvaz.ac.ir