مدیر گروه

دکتر مریم مومنی شهرکی

تحصیلات : دکتری تخصصی Ph.D

رشته تحصیلی : ریاضی آنالیز

مرتبه علمی: استادیار

Srb.maryam@gmail.com