ریاست دانشکده

‌‌‌‌‌‌‌

ریاست دانشکده : دکتر شروین سعادت

تحصیلات : دکتری تخصصی ph.D

رشته تحصیلی : فیزیک اتمی- مولکولی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:shervin.saadat@gmail.com