ریاست دانشکده

 

‌‌‌‌‌‌‌
 

 

 

نام و نام خانوادگی: شروین سعادت

دکتری تخصصی

عضو هیات علمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز