معاونت پژوهشی دانشکده

معاون پژوهشی دانشکده: دکتر فرشین هرمزی نژاد

کارشناس پژوهش دانشکده: فاطمه خواجوی