زمین شناسی

زمین شناسی

 

رشته مقطع مدیر گروه کارشناس رشته اعضای هیات علمی
زمسن شناسی کارشناسی قدرت الله رستمی پایدار حسین چنانی

دکتر هایده حسن زاده
دکتر احد نظر‌پور
دکتر نرگس منجزی

‌‌‌‌‌قدرت الله رستمی پایدار