شهرسازی

شهرسازی

 

 

رشته

مقطع

مدیر گروه

اعضای هیات علمی

کارشناس رشته

مهندسی شهرسازی

کارشناسی

خانم دکتر بابایی مراد

مهندس آرش نوچیان- دکتر بابایی مراد
دکتر مرضیه الزهرا نصیرپور
دکتر مهدی وطن خواه-
دکتر کورش لطفی

حسین چنانی

شهر سازی

دکتری

خانم دکتر بابایی مراد سمیه کریمی بیرگانی

طراحی شهری

کارشناسی ارشد

خانم دکتر بابایی مراد سمیه کریمی بیرگانی