علوم تجربی

علوم تجربی

 

 

 

رشته مقطع مدیر گروه اعضای هیات علمی کارشناس رشته
علوم تجربی کاردانی ناپیوسته

 

محمد رضا بیگدلی

‌‌

محمد رضا بیگدلی مصطفی شریعت زاده