معماری

معماری

 

 

رشته مقطع مدیر گروه کارشناس رشته اعضای هیات علمی
معماری کاردانی ناپیوسته دکتر حیاتی حسین چنانی مهندس سامان عفیفی
مهندس معصومه مرعشی
مهندس اکبر موسائی جو
دکتر محمدصادق فلاحت
مهندسی معماری کارشناسی دکتر حیاتی حسین چنانی
معماری کارشناسی ارشد دکتر مسعودی نژاد سمیه کریمی
معماری دکتری دکتر مسعودی نژاد سمیه کریمی