شیمی

شیمی

رشته

مقطع

مدیر گروه

کارشناس رشته

اعضای هیات علمی

شیمی آلی

دکتری

دکتر ندا حسن زاده

سمیه کریمی

دکتر علیرضا کیاست- دکتر محمدکاظم محمدی
دکتر محسن نیکپور- دکتر علی جاوید صباغیان
دکترندا حسن زاده- دکترالهام طحان پسر
دکتر آرزو قائمی-دکترشهلا الهامی
دکتر‌هامان توکلی رودی

شیمی آلی

کارشناسی ارشد

دکتر ندا حسن زاده

سمیه کریمی

شیمی (تجزیه- فیزیک- معدنی)

کارشناسی ارشد

دکتر ندا حسن زاده

سمیه کریمی

نانو شیمی

کارشناسی ارشد

دکتر ندا حسن زاده

سمیه کریمی

فیتو شیمی

کارشناسی ارشد

دکتر ندا حسن زاده

سمیه کریمی