ریاضی

ریاضی

 

 

رشته مقطع مدیر گروه کارشناس رشته اعضای هیات علمی
ریاضی کاربردی- آنالیز دکتری دکتر محمود علیزاده سمیه کریمی دکتر محمود علیزاده- دکتر فاطمه کیانی هرچکانی-
دکتر جعفر اسماعیلی- دکتر یاسمین برکات-
دکتر مریم مومنی -دکتر محسن زهرائی-
دکتر سارا شکرالهی
ریاضی- آنایز عددی دکتری دکتر محمود علیزاده سمیه کریمی
ریاضی- تحقیق در عملیات دکتری دکتر محمود علیزاده سمیه کریمی
ریاضی- آنالیز کارشناسی ارشد دکتر محمود علیزاده سمیه کریمی