آمار

آمار

 

 

رشته مقطع مدیر گروه

کارشناس رشته

اعضای هیات علمی
آمار دکتری فرشین هرمزی نژاد سمیه کریمی دکتر فرشین هرمزی‌نژاد
دکتر محمد قلانی
دکتر عبدالرحمن راسخ
آمار اجتماعی و اقتصادی کارشناسی ارشد فرشین هرمزی نژاد سمیه کریمی