مدیر پژوهش دانشکده

مدیر پژوهش دانشکده : دکتر فرشین هرمزی نژاد

تحصیلات: دکتری تخصصی ph.D

رشته تحصیلی: آمار کاربردی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: hormozi-nejad@iauahvaz.ac.ir