تماس با ما

شماره های تماس دانشکده علوم پایه

 

ردیف

عنوان

تلفن داخلی

خط مستقیم

مکان استقرار

1

ریاست دانشکده

3408

33163408-061

اتاق شماره1

2

معاونت آموزشی

3581

33163581-061

اتاق شماره 2

3

مدیر پژوهش

3515

33163515-061

ساختمان معماری

4

کارشناس پژوهش

(تحصیلات تکمیلی)

3482

33163482-061

اتاق شماره7

5

کارشناس پژوهش

( اعتبار سنجی مقالات)

3249

33163249-061

آزمایشگاه فیزیک پایه3

6

رئیس اداره آموزش

3332

33163332-061

اتاق شماره5

7

کارشناس آموزش(کاربر ویژه)

3399

33163399-061

اتاق شماره3

8

کارشناس آموزش

(تحصیلات تکمیلی)

3482

33163482-061

اتاق شماره6

9

کارشناس آموزش

(رشته های معماری، شهرسازی، فیزیک )

3523

33163523-061

اتاق شماره4

10

کارشناس آموزش

 (رشته های گرافیک، ارتباط تصویری،زیست فناوری )

3523

33163523-061

اتاق شماره4

11

امور کلاس ها

3452

33163452-061

ساختمان شماره یک

12

مدیر گروه زمین شناسی

3597

33163597-061

اتاق مدیران گروه

13

مدیر گروه شیمی

3594

33163594-061

اتاق مدیران گروه

14

مدیر گروه معماری

3595

33163595-061

اتاق مدیران گروه

15

مدیر گروه ریاضی

3482

33163482-061

اتاق مدیران گروه

16

مدیر گروه آمار

3515

33163515-061

اتاق مدیران گروه

17

مدیر گروه فیزیک

3593

33163593-061

اتاق مدیران گروه

18

مدیر گروه گرافیک

3411

33163411-061

اتاق شماره 9

19

مدیر گروه شهرسازی

3592

33163592-061

اتاق شماره 9

20

مدیر گروه زیست شناسی

3581

33163581-061

اتاق شماره 8

21

آزمایشگاه فیزیک حرارت

3229

33163229-061

L312

22

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

3248

33163248-061

L304

23

آزمایشگاه فیزیک پایه 3

3249

33163249-061

L303

24

آزمایشگاه فیزیک اپتیک و مدرن

3249

33163249-061

L301

25

کارگاه چاپ سیلک

3248

33163248-061

L302

26

آزمایشگاه شیمی عمومی

3243

33163243-061

L203

27

آزمایشگاه تحقیقاتی

3243

33163243-061

L202

28

کتابخانه

3561

33163561-061

جنب سالن شهریاری