مدیر گروه

دکتر آزاده حقیقت زاده

تحصیلات : دکتری تخصصی ph.D

رشته تحصیلی : فیزیک اتمی- مولکولی

مرتبه علمی: استادیار

haghighatzadeh@gmail.com