اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

گرایش

مرتبه علمی

ایمیل

شماره تماس

آزاده حقیقت زاده

دکترای تخصصی Ph.D

اتمی-مولکولی

استادیار

haghighatzadeh@gmail.com

33163593-061

شروین سعادت

دکترای تخصصی Ph.D

اتمی-مولکولی

استادیار

shervin.saadat@gmail.com

33163408-061

آزاده اعظمی قیماسی

دکترای تخصصی Ph.D

حالت جامد

استادیار

a.aezami@gmail.com

09167916007

فرید جمالی شینی

دکترای تخصصی Ph.D

حالت جامد

دانشیار

Faridjamali2003@yahoo.com

 

امیر بهرامی

دکترای تخصصی Ph.D

حالت جامد

استادیار

bahrami_amir@yahoo.com

 

محمد معرفی رمیله

دکترای تخصصی Ph.D

حالت جامد

استادیار

mohamadmoarrefi@gmail.com

09367460268

بهزاد لاری

دکترای تخصصی Ph.D

ذرات بنیادی

استادیار

Behzadlari1979@yahoo.com

 

نسرین قزکوب

دانشجوی دکتری

حالت جامد

مربی

nghazkoob@yahoo.com

 

دلارام پاکروان

دانشجوی دکتری

مهندسی هسته ای

مربی

Dlpakravan69@gmail.com

 

فرشته صافی

دانشجوی دکتری

حالت جامد

مربی

Fereshtesafi1@gmail.com

09177736157

عبدالرحمن طباطبایی

کارشناسی ارشد

فیزیک

مربی

rahman.tabatabaei@yahoo.com