رئیس اداره آموزش

شبنم رمضانی گندمانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : جامعه شناسی