کارشناس پژوهش (تحصیلات تکمیلی)

کارشناس پژوهش (تحصیلات تکمیلی) : فاطمه خواجوی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : کتابداری

ایمیل : f_khajavi2000@yahoo.com